Goede voornemens

12-01-2017

Welke goede voornemens heeft u voor dit jaar?

Lieve broeders en zusters,

Een nieuw jaar waar we meestal al van tevoren beginnen te plannen; wat we willen bereiken of doen in het komend jaar oftewel wij zijn bezig met de bekende “goede voornemens” voor het nieuw jaar. Eén van mijn wensen en tevens mijn eigen goede voornemen is om meer tijd door te gaan brengen met de Heer. Ik zie vaak bij mezelf en ook bij anderen dat de voornemen maar enkele dagen, slechts een paar weken worden toegepast in ons leven. Hoe komt dit eigenlijk? Waren de voornemens niet goed? Het antwoord is vrij simpel, deze voornemen passen niet in onze dagelijks levensgewoonte en zijn niet onze prioriteit. Wij hebben allemaal 24 uur op een dag, maar wat doen we gedurende deze uren? Gebruiken we daadwerkelijk onze tijd voor de activiteiten die onze Schepper ons ervoor heeft geroepen? Laten we dus niet zeggen “we gaan meer tijd maken voor de Heer”, want wij kunnen geen tijd maken. Alleen onze lieve Heer kan tijd maken. Wel kunnen wij ruimte vrij maken in onze agenda en die tijd gebruiken voor de Heer. Laat het jaar 2017 een jaar zijn waar we dagelijks tijd besteden aan het woord van God en het dagelijks brengen van onze leven (onze gedachten, wil, wensen) als een mooi offer aan de Heer om zijn wil te doen.

De Bijbel leert ons dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar van alle woorden, dat uit de mond Gods uitgaat (Matteüs 4:4). Jezus, bedoeld hiermee te zeggen dat wij vanuit onze geloof moeten leven. Om dit in praktijk te brengen moeten wij dagelijks tijd besteden aan het woord van God, welke alleen voordelen heeft voor ons christelijke leven zoals;

  • Je leert de ware liefde van de Heer kennen;

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

  • Je geloof zal groeien;

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:17). 

  • Je zult rust ontvangen;

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht (Mattheüs 11:28).

  • Je zult vertroosting en hoop ontvangen;

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden (Romeinen 15:4). 

  • Je zult vrij worden gemaakt;

En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32) 

  • Je zult de wil van God kennen;

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Romeinen 12:2).

  • Je zult wijsheid ontvangen;

Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid (Spreuken 2:6).

 Je zult vreugde hebben;

Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen (Jeremia 15:16). 

  • Je zult leren de zonde te overkomen;

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord (Psalm 119:9). Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige ((Psalm 119:11). Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13).

Broeders en zuster laat dit een bemoediging voor jullie zijn en om meer tijd te besteden samen met de Heer. Laat het ons nieuwe levensgewoonte zijn door het een nieuwe gedachte (manier van denken) van te maken. Want door onze gedachte nemen we actie, bij het dagelijks herhalen van deze acties wordt het een gewoonte. Hoe vaker deze gewoonte wordt herhaald vormt dit onze karakter. Laten we ons gedachtes veranderen door middel van Christus, zodat wij in onze leven de ware vruchten van de Heer kunnen dragen (Romeinen 12:2).

Ik wil jullie allemaal het allerbeste wensen, bovenal dat wij in het komend jaar dichter bij God mogen groeien. Onder zijn vleugels zijn wij overigens veilig! 

Liefs, Anelica Kelly

http://christengemeentehvb.nl/